Dołącz do nas

Jeśli chcesz wesprzeć nasz projekt i zostać Ambasadorem fundacji, wypełnij poniższy formularz. W zamian otrzymasz potwierdzenie przekazania swojej darowizny na e-maila.

Jakie włosy przyjmujemy

Przyjmujemy włosy, również te farbowane, i sierść (na ten moment psów, kotów i królików) o długości co najmniej 2,5 cm. Uprzejmie prosimy o odseparowanie włosów długich (powyżej 13 cm) od pozostałych. Ważne! Prosimy o wysyłanie włosów i sierści bez dodatków. 

 

 

Pełna treść umowy

UMOWA DAROWIZNY

zawarta dnia ___________ 2023 r. w ____________ (dalej jako „Umowa”). pomiędzy:

FUNDACJĄ MALACHITE MINDS z siedzibą w Warszawie przy ulicy Radziłowskiej 5/4, 03-943 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001032384, NIP: 1133094182, zwaną dalej „Obdarowanym”, 

reprezentowana przez: Magdalenę Malinowską – pełnomocnika Fundacji

a

___________________ (imię i nazwisko), ______________________ (adres e-mail)

zwanym dalej „Darczyńcą”

„Obdarowany” i „Darczyńca” łącznie zwanymi dalej „Stronami” a każdy z osobna

Stroną 

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Darczyńca daruje Obdarowanemu, a Obdarowany przyjmuje darowiznę w postaci włosów ściętych na jego żądanie w salonie fryzjerskim znajdującym się w _________________ ul. ___________________dnia __________ a Obdarowany powyższą darowiznę przyjmuje zobowiązując się do wykorzystania przedmiotu darowizny na swoje cele statutowe w ten sposób, że włosy posłużą do produkcji ekologicznych mat filtrujących, których sprzedaż sfinansuje realizację celów statutowych Obdarowanego w szczególności w postaci wsparcia osób w kryzysie psychicznym oraz celów proekologicznych, prozdrowotnych i innych wskazanych w statucie Darczyńcy.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości Strony oświadczają, że przedmiot Umowy wręczony pełnomocnikowi Obdarowanego nie jest odpadem pozyskanym w wyniku usługi wykonanej w salonie fryzjerskim pełnomocnika lub innego podmiotu. Po dokonaniu strzyżenia przedmiot Umowy bezpośrednio został zabezpieczony na polecenie Darczyńcy w celu wydania go w charakterze darowizny na podstawie Umowy.
 3. W imieniu Obdarowanego umowę zawiera pełnomocnik. Pełnomocnik ten realizuje również poszczególne obowiązki wynikające z Umowy. 

  

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości Strony oświadczają, że przedmiot Umowy nie musi spełniać żadnych cech jakościowych poza długością włosów nie krótszą niż 2,5 cm. Włosy nie muszą cechować się innymi właściwościami ani szczególną jakością.
 2. Przedmiot darowizny został zabezpieczony przez pełnomocnika Obdarowanego i w dniu zawarcia Umowy został wydany pełnomocnikowi Obdarowanego, który zobowiązany jest wydać przedmiot darowizny Obdarowanemu.
 3. Darczyńca nie odpowiada za wady przedmiotu darowizny.
 4. Obdarowany zobowiązuje się spożytkować otrzymaną darowiznę zgodnie z celem określonym w Umowie. 
 5. Obdarowany nie jest zobowiązany do rozliczania dysponowania przedmiotem Umowy po przyjęciu darowizny.

§ 3 DANE OSOBOWE

 1. Strony oświadczają, że dane osobowe Darczyńcy zawarte w Umowie (dalej: „Dane Osobowe”) udostępniane Obdarowanemu w związku z obowiązywaniem Umowy przekazywane są w celu realizacji Umowy, jej rozliczenia i ewentualnej kontroli pochodzenia przedmiotu Umowy z legalnego źródła. Udostępniane Dane Osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, fakt pełnoletniości. 
 2. Administratorem wyżej wskazanych Danych Osobowych jest FUNDACJA MALACHITE MINDS z siedzibą w Warszawie przy ulicy Radziłowskiej 5/4, 03-943 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001032384, NIP: 1133094182. Pozyskane Dane Osobowe, przetwarzane będą nie dłużej jednak niż do upływu okresu, w jakim przedmiot umowy i jego pochodzenie może być kontrolowany przez organy administracji państwowej (tj. do upływu 5 lat liczonych od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę). Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo ich przenoszenia. Ponadto Darczyńcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznane zostanie, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem. Dane Osobowe mogą być udostępnione obsłudze prawnej, pełnomocnikowi Obdarowanego oraz hostingodawcom serwera Obdarowanego. 
 3. W celu uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Obdarowanego można skontaktować się z Obdarowanym pod adresem e-mail hairchange@malachiteminds.pl lub listownie poprzez wysłanie listu opisanego jako „dane osobowe” na adres siedziby administratora.

§ 4 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 4. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, rozstrzygać będą sądy polskie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Spory wynikłe z Umowy lub zleceń rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla siedziby strony powodowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Umową lub zleceniem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.

Obdarowany:

Darczyńca: 

Tak, chcę otrzymywać informacje o działaniach Fundacji (Obdarowanego) na mój adres e-mail (newsletter) ________________________@______________________

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem wyżej wskazanych Danych Osobowych jest FUNDACJA MALACHITE MINDS z siedzibą w Warszawie przy ulicy Radziłowskiej 5/4, 03-943 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001032384, NIP: 1133094182. Pozyskane Dane Osobowe, przetwarzane będą do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże Danych Osobowych w ww. celu. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Darczyńcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznane zostanie, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem. Dane Osobowe mogą być udostępnione obsłudze prawnej, pełnomocnikowi Obdarowanego oraz hostingodawcom serwera Obdarowanego. 

W celu uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Obdarowanego można skontaktować się z Obdarowanym pod adresem e-mail ______ lub listownie poprzez wysłanie listu opisanego jako „dane osobowe” na adres siedziby administratora.

Historia

Pionierzy w Polsce,

ale nie na świecie

Pomysł wykorzystania włosów do czyszczenia wycieków z ropy narodził się w 1989 roku w głowie Phila McCrory’ego, stylisty fryzur z Alabamy, który oglądając w CNN wyciek ropy z tankowca Exxon Valdez, zauważył, że woda wokół wydr pokrytych ropą była nieco czystsza. Zaintrygowany swoją obserwacją, postanowił w domowych warunkach przeprowadzić eksperyment, wypychając rajstopy ściętymi włosami i wrzucając je do zbiornika zawierającego olej. Gdy w zaledwie kilka minut włosy oczyściły wodę, wiedział, że musi to zweryfikować. Zabrał swój prototyp do NASA, gdzie została potwierdzona skuteczność jego odkrycia. 

W 1998 roku Lisa Gautier powołała do życia fundację Matter of Trust, której celem było zwiększanie świadomości społecznej o ochronie środowiska naturalnego. Gdy w 2001 roku Ekwador ogłosił stan wyjątkowy na wyspach Galapagos w związku z wyciekiem ropy z tankowca “Jessica”, Lisa nie pozostała obojętna- skontaktowała się z Philem, aby wesprzeć akcję oczyszczania wody z toksyn przy użyciu włosów i sierści. Od tego czasu aktywnie rozwija projekt, szukając kolejnych sposobów na wykorzystanie właściwości odpadu, który generuje praktycznie każdy z nas. Na dzień dzisiejszy jej fundacja zrzesza 39 krajów i ponad 100 partnerów na całym świecie, w tym za pośrednictwem fundacji Malachite Minds, również i Polskę.

Fundacja Malachite Minds została powołana przez Magdalenę Malinowską 23 lutego 2023 roku w Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, aby zachęcać ludzi do działań chroniących środowisko, w zamian za wsparcie ich zdrowia psychicznego. Misją fundacji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zdrowia i ekologii. Jednym z wielu, ale i fundamentalnym projektem, który pomoże spełniać jej cele, jest projekt HairChange, realizowany we współpracy z fundacją Matter of Trust.

Case study

Marian Marta Maciej Michał Magda Monika

nie marnuje

Dołącz do nas i Ty!

Marian, po wizycie u fryzjera, zaskoczył wszystkich, przekazując swoje ścięte włosy fundacji HairChange. Zamiast trafić do kosza, włosy Marian przeistoczyły się w materiał na peruki i inne produkty, co z pewnością wywołało uśmiech zarówno u niego, jak i u beneficjentów fundacji. To mały krok dla fryzjera, ale wielki dla recyklingu!

Czy wiesz, że kilogram włosów średnio wchłania 5 kg oleju i oczyszcza około 850 tys. litrów wody? Niezależnie od tego, czy obcinasz włosy u fryzjera, czy czeszesz je w domowym zaciszu, nie marnuj ich potencjału- zamiast wyrzucać je do kosza, przekaż fundacji Malachite Minds, która jako pierwsza w Polsce zajmuje się ich recyklingiem, produkując ekologiczne maty mające swoje zastosowanie w oczyszczaniu wody z toksyn, czy służące jako alternatywa dla sztucznej agrowłókniny. Za środki pozyskane z ich dystrybucji, fundacja będzie realizować projekty związane ze wspieraniem zdrowia psychicznego naszego społeczeństwa. Dołącz do nas już dziś i bądź częścią zmiany, którą chcesz zobaczyć w świecie!

HairChange w liczbach

Każdego dnia

jest nas więcej

Projekt recyklingu włosów i sierści aktualnie realizowany jest w 39 krajach przez ponad 100 partnerów na całym świecie. My chcemy się skupić na zmaksymalizowaniu jego użyteczności w Polsce i zatroszczyć się o nasze lokalne środowisko. Projekt HairChange przyciąga coraz więcej salonów fryzjerskich, groomerskich oraz indywidualnych darczyńców i dzięki temu zyskuje na sile, rozszerzając swoją działalność i wpływ każdego dnia. Cieszymy się, że wykorzystując odpady, zwiększamy świadomość społeczną w kwestii ekologii i zdrowia.

0 +
Współpracujących
partnerów

W każdym miesiącu dołącza do nas coraz więcej partnerów wspierających nad rozwój. Dołącz na nas!

0 +
Zrealizowanych
projektów

Nie spoczywamy na laurach i cały czas tworzymy projekty, które wpisują się w obrany przez nas kierunek działalności- zwiększanie świadomości o zdrowiu i ekologii.

Czekamy na Twoje włosy i sierść Twoich zwierzaków!

W każdym miesiącu przybywa nam coraz więcej współpracujących z nami fryzjerów. Dołącz na nas!

Benefity dla Ciebie

A jakie masz

są korzyści?

Przekazanie włosów do organizacji jak HairChange przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, włosy mogą być przetworzone na peruki dla osób, które utraciły włosy z powodu choroby, co znacząco wpływa na ich samopoczucie. Jest to również sposób na ochronę środowiska, ponieważ włosy mogą być używane w ekologicznych produktach, zamiast marnować się. Dodatkowo, uczestnictwo w takich programach podnosi świadomość społeczną o recyklingu i przyczynia się do edukacji na temat wykorzystania odpadów. Osoby przekazujące włosy często odczuwają również poczucie spełnienia i satysfakcji z pomocy innym i przyczyniania się do większej zmiany.

Dostaniesz piękne torby

Rok po roku, HairChange zyskuje na sile, rozszerzając swoją działalność i wpływ. Dzięki innowacyjnemu podejściu do recyklingu włosów i tworzenia

Dostaniesz piękne torby

Rok po roku, HairChange zyskuje na sile, rozszerzając swoją działalność i wpływ. Dzięki innowacyjnemu podejściu do recyklingu włosów i tworzenia

Dostaniesz piękne torby

Rok po roku, HairChange zyskuje na sile, rozszerzając swoją działalność i wpływ. Dzięki innowacyjnemu podejściu do recyklingu włosów i tworzenia

Dołącz do nas

Nie ma na

co czekać!

Rok po roku, Fundacja Malachite Minds zyskuje na sile, rozszerzając swoją działalność i wpływ. Dzięki innowacyjnemu podejściu do recyklingu włosów i tworzenia z nich wartościowych produktów, organizacja przyciąga coraz więcej salonów fryzjerskich i indywidualnych darczyńców. Ich rosnąca sieć współpracy oraz zwiększająca się świadomość społeczna w kwestii ekologii i pomocy społecznej przyczyniają się do stałego rozwoju i rozszerzania wpływu HairChange na lokalne i międzynarodowe rynki.

Fundacja Malachite Minds została powołana 23 lutego 2023 roku, w Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, aby zachęcać ludzi do działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego w zamian za wspieranie ich zdrowia psychicznego. W myśl słów, „Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem do oczyszczenia umysłu”, chcemy pokazać ludziom, że troszcząc się o naturę, zadbaMY również o siebie. Misją Fundacji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zdrowia i ekologii.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Malachite Minds 2023

Handcrafted by Spectar

Dodaj tu swój tekst nagłówka

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

Pierwsza wysyłka to ważny moment dla naszej fundacji. Cieszymy się, że tu jesteś i chcesz dołożyć swoją cegiełkę do naszej inicjatywy. 
 
Aby wesprzeć powodzenie naszej strategii:
 
1) Napisz na paczce w widoczny sposób napis #RAZEMpozdrowieażposamekońce
2) Zrób zdjęcie swojej paczki
3) Udostępnij je w swoich social mediach oznaczając profil naszej fundacji @malachiteminds oraz @inpostpl wraz z #RAZEMpozdrowieażposamekońce
4) Wyślij ją paczkomatem InPost: Paczkomat WAW68H ul. Ząbkowska 18, Warszawa 03-735, e-mail: hairchange@malachiteminds.pl, nr tel: +48 730 407 968
5) W piątek, tj. 23.02.2024, udostępnij u siebie materiał wideo, który pojawi się na naszym profilu na Instagramie (IG: malachiteminds)
6) Trzymaj kciuki za powodzenie naszej akcji.
 
Dziękujemy za Twoją pomoc!
 
PS. Formularz na stronie dedykowany jest dla osób oddających włosy u fryzjerów/groomerów, dla osób indywidualnych pojawi się wkrótce, ale jeżeli już dziś chcesz wysłać paczkę jako osoba indywidualna, to po prostu nie uzupełniaj informacji dotyczących adresu fryzjera.